Polityka prywatności firmy

Administratorem danych jest VOYAK PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 36/2, 60-122 Poznań, wpisaną do KRS: 0000737786, NIP: 7792492145, zwaną dalej Firmą. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@sektorbiznesu.pl lub zadzwoń pod numer tel. 798 588 660

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. przeglądania treści zawartych na stronie i kontaktowania się z Firmą i partnerami oferującymi rozwiązania IT,

  2. archiwizacji korespondencji e-mailowej w celu jej uzasadnionego odtworzenia w przyszłości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  3. w przypadku nawiązania współpracy poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie, dane będą następnie przetwarzane w celu przedstawiania ofert handlowych oraz zawarcia i realizacji umowy.

Administrator ma prawo przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, podmioty dostarczające rozwiązania chmurowe, partnerzy oferujący rozwiązania IT.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niezbędnych czynności związanych z kontaktem z Firmą, do momentu ustania obopólnego interesu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania osoby, której dane dotyczą,

 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej znajdujących się poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby otrzymać kopię przekazanych danych osobowych, należy przesłać wiadomość e-mail pod adres Administratora.

 4. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

 5. Informujemy o przysługującym prawie:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

  2. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

  3. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

  4. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.